ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό

 

Ν2413/Φ.Ε.Κ 124Α'/17-06-1996

για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό

Ωράριο, διακοπές και αργίες εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

 

Διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό Υ.Α Φ.821/Κ162/Ζ1/1228 (Φ.Ε.Κ 300Β'/21-03-2001)

 

Η παραπάνω υπουργική απόφαση τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με υπουργική απόφαση (Φ.821/3976Π/130288/Ζ1) που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 1562Β'/13-12-2002

 

Μοριοδότηση κριτηρίων τοποθέτησης και μετακίνησης αποσπασμένων εκπ/κών στο εξωτερικό

 

Προσοχή!! Γνωστοποίηση νομικής διάταξης που αφορά εκπαιδευτικούς που επιθυμούν ανάκληση της απόσπασής τους πριν το τέλος της τριετίας

 

Καταβολή ειδικού επιμισθίου - Οδοιπορικά - Αποζημίωση δαπανών μεταφοράς οικοσκευής

 

Όροι καταβολής ειδικού επιμισθίου  (Φ.Ε.Κ 504Β'/28-03-2000) (αντικατάσταση τελευταίας παραγράφου Παρ.6, αντικατάσταση εδαφίου Β, παρ. 5, ΚΥΑ 2/58492/0022/3-8-2009 (ΦΕΚ 1840/τΒ΄/3-9-2009) "Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο εξωτερικό" )

 

 

Έγγραφο από ΥΠ.Ε.Π.Θ./Δ.Ο.Υ.-Τμήμα Ε΄

"Αποζημίωση δαπανών μεταφοράς οικοσκευής και οδοιπορικών εξόδων αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών"

πιέστε εδώ

Οδοιπορικά πρώτης μετάβασης - οριστικής επιστροφής  (Φ.Ε.Κ 525Β'/08-05-2001)

 

Αποζημίωση μεταφοράς οικοσκευής  (Φ.Ε.Κ 908Β'/09-07-2003)

 

Αποζημιώσεις μετακινήσεων για συμπλήρωση ωραρίου/εκτέλεση υπηρεσίας  (Φ.Ε.Κ 525Β'/08-05-2001)

 

Αποζημιώσεις μετακινήσεων για συμπλήρωση ωραρίου συμβασιούχων εκπαιδευτικών

 Ν.3149/2003 (άρθ. 13, παρ. 33) και 2/67407/0022/08-01-2004 Κ.Υ.Α

 

 

Καταβολή επιδομάτων ειδικής απασχόλησης και θέσης ευθύνης

 

Επίδομα ειδικής απασχόλησης και επίδομα θέσης ευθύνης για Διευθυντές Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων

Δείτε Ν.3205/2003 (Άρθρα 7 και 13) και Ν.3149/2003 (Άρθρο 13, Παρ.36)

 

Έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την καταβολή επιδομάτων στους διευθυντές και αναπληρωτές διευθυντές των σχολικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού

 

 

Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, συντονιστών εκπαίδευσης & μοριοδότηση στο εξωτερικό

 

Νόμος 3467/2006: Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Επιλογή συντονιστών εκπαίδευσης  (Φ.Ε.Κ 1075Β'/13-08-2001)

 

Συνυπηρέτηση  (Φ.Ε.Κ 267Α'/20-11-2003, Άρθρο 8 Παράγραφος 9)

 

Μόρια που παίρνει ο εκπαιδευτικός στο εξωτερικό  (Π.Δ 50 Φ.Ε.Κ 45Α'/08-03-1996, Άρθρο 16 Παράγραφος 8,ι)

 

Καθηκοντολόγιο Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1, Φ.Ε.Κ 1340Α'/16-10-2002

 

 

 

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου - Λυκείου

 

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου-Λυκείου

Έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ., Πίνακας ειδικοτήτων εκπαιδευτικών

Αναθέσεις μαθημάτων, Οδηγίες

 

 

Εφημερίες εκπαιδευτικών - Εκδρομές

ΦΕΚ 170/06.03.1997

 

 

 

Παλαιός και νέος δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, Κώδικας διοικητικής διαδικασίας

 

 Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας (Νόμος 3528/Φ.Ε.Κ. 26Α΄/09-02-2007)

Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας (.pdf 4 ΜΒ) (Νόμος 2683/Φ.Ε.Κ 19Α'/09-02-1999)

 

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Νόμος 2690/Φ.Ε.Κ 45Α'/09-03-1999)

 

 

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα